Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

10/07/2019 20319 lượt xem    

Mục lục bài viết

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tiền mặt (Tài khoản 111)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chứng khoán kinh doanh (Tài khoản 121)

 • Tài khoản giao dịch chứng khoán
 • Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán (Mẫu hợp đồng)
 • Bảng sao kê giao dịch chứng khoán
 • Thư xác nhận giá trị cổ phiếu chưa niêm yết (Của bên bán)
 • Sổ đăng ký cổ đông, sổ cổ đông,… (Mẫu đăng kí cổ đông)
 • Bảng kê các chứng khoán đơn vị nắm giữ
 • Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền
 • Tài khoản tiền gửi tiết kiệm
 • Thẻ tiết kiệm
 • Mẫu chữ ký đã lưu tại ngân hàng
 • Giấy ủy quyền rút tiền tiết kiệm (Mẫu giấy ủy quyền rút tiền tiết kiệm)
 • Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm (Mẫu Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm)
 • Bảng kê các tài khoản tiền gửi tiết kiệm
 • Hợp đồng mua bán trái trái phiếu kỳ hạn 1 năm
 • Bảng kê theo dõi các trái phiếu đầu tư
 • Phiếu báo có

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Nợ phải thu (Tài khoản 131)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Phải thu về cho vay (Tài khoản 1283)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tạm ứng (Tài khoản 141)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Tài khoản 2293)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tài sản thiếu chờ sử lý (Tài khoản 1381)

 • Biên bản điều tra
 • Phiếu thu tiền bồi thường (Mẫu 01-TT)
 • Hợp đồng mượn tài sản, Hợp đồng mua bán hàng hóa (Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản)
 • Biên bản bàn giao tài sản Hóa đơn bán hàng (Nếu bên mượn bán tài sản)
 • Biên bản bù trừ công nợ (Mẫu Biên bản bù trừ công nợ)
 • Biên bản kiểm kê tài sản (Tiền, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ,…)
 • Biên bản xử phạt xử lý vi phạm (Bồi thường,…)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Hàng mua đang đi đường (Tài khoản 151)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Nguyên vật liệu (Tài khoản 152)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Công cụ dụng cụ (Tài khoản 153)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Tài khoản 154)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thành phẩm (Tài khoản 155)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Hàng hóa (Tài khoản 156)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Hàng gửi bán (Tài khoản 157)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí trả trước ngắn hạn (Tài khoản 242)

 • Hóa đơn tài chính
 • Hợp đồng thuê cửa hàng, hợp đồng thuê nhà xưởng, thuê văn phòng trong năm tài chính
 • Hóa đơn GTGT (01GTKT3/001)
 • Phiếu chi (Tiền mặt), Ủy nhiệm chi (Tiền gửi ngân hàng) (Mẫu C2-01a/NS; Mẫu TT/ 02-TT)
 • Hợp đồng mua dịch vụ dài hạn, Hợp đồng thuê nhà dài hạn, thuê tài sản cố định
 • Hóa đơn bán hàng
 • Biên bản nghiệm thu
 • Bảng phân bổ công cụ dụng cụ (Mẫu số 07 – VT)
 • Bảng phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Bảng phân bổ chi phí thuê nhà, chi phí thuê tài sản cố định

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Phải thu dài hạn khác (Tài khoản 138)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tài sản cố định hữu hình (Tài khoản 211)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tài sản cố định thuê tài chính (Tài khoản 212)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tài sản cố định vô hình (Tài khoản 213)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Bất động sản đầu tư (Tài khoản 217)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Tài khoản 241)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Đầu tư công ty con (Tài khoản 221)

 • Giấy phép công ty con
 • Giấy phép đầu tư (Mẫu Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư)
 • Các giấy phép con
 • Các chứng từ góp vốn
 • Điều lệ công ty
 • Giấy đề nghị thành lập công ty con
 • Quyết định của Chủ sở hữu/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc cử người góp vốn quản lý vào công ty con

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Tài khoản 222)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Tài khoản 228)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Tài khoản 128)

 • Tài khoản tiền gửi tiết kiệm
 • Thẻ tiết kiệm
 • Mẫu chữ ký đã lưu tại ngân hàng
 • Giấy ủy quyền rút tiền tiết kiệm
 • Hợp đồng mua bán Trái phiếu kỳ hạn 1 năm
 • Chứng từ thanh toán trái phiếu đáo hạn
 • Giấy báo có khi thanh toán trái phiếu đáo hạn
 • Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm
 • Bảng kê các tài khoản tiền gửi tiết kiệm
 • Bảng kê theo dõi các trái phiếu đầu tư
 • Phiếu báo có

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (Tài khoản 2292)

 • Mức trích lập dự phòng theo quy định
 • Quyết định trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
 • Bảng trích lập dự phòng

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Tài khoản 243)

 • Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ
 • Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng
 • Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Nợ phải trả (Tài khoản 331)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế GTGT (Tài khoản 3331)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế TTĐB (Tài khoản 3332)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu (Tài khoản 3333)

 • Tờ khai hải quan
 • Hóa đơn xuất, nhập khẩu
 • Giấy báo có

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế TNDN (Tài khoản 3334)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế TNCN (Tài khoản 3335)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế Tài nguyên (Tài khoản 3338)

 • Bảng thuế suất thuế BVMT
 • Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất (Tài khoản 3337)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Phải trả người lao động (Tài khoản 334)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Vay nợ ngắn hạn (Tài khoản 341)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Phải trả khác (Tài khoản 338)

 • Giấy báo nợ
 • Giấy nộp tiền bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn
 • Bảng tính các khoản trích theo lương (Tham chiếu 314)
 • Phiếu báo nợ (Tham chiếu 1112)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Tài khoản 347)

 • Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ
 • Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng
 • Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Quỹ khoa phát triển khoa học và công nghệ (Tài khoản 356)

 • Quyết toán quỹ khoa học và công nghệ (Mã số 03-6/TNDN)
 • Hợp đồng mua tài sản cố định hình thành từ quỹ
 • Báo cáo mức trích lập quỹ khoa học và công nghệ
 • Phiếu thu
 • Bảng trích khấu hao tài sản cố định hình thành từ quỹ

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Vốn góp của chủ sở hữu (Tài khoản 411)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thặng dư vốn cổ phần (Tài khoản 412)

 • Sao kê (Sao kê tài khoản vốn)
 • Bảng giá chuyển nhượng cổ phần trên sàn chứng khoán
 • Biên bản xác nhận giá chuyển nhượng cổ phần
 • Sổ cổ đông

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Tài khoản 421)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ (Tài khoản 511)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Giá vốn hàng bán (Tài khoản 632)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Doanh thu hoạt động tài chính (Tài khoản 515)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí tài chính (Tài khoản 635)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí bán hàng (Tài khoản 641)

 • Báo giá hàng hóa
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Hóa đơn bán hàng, mua dịch vụ
 • Biên bản bàn giao tài sản
 • Biên bản nghiệm thu
 • Bảng tính lương nhân viên bán hàng
 • Giấy báo nợ
 • Hợp đồng thuê cửa hàng
 • Hợp đồng ký gửi hàng hóa
 • Chứng từ thanh toán phí hoa hồng cho đại lý
 • Hợp đồng mua tài sản cố định phục vụ bán hàng
 • Đơn đặt hàng
 • Kế hoạch đầu tư chi phí bán hàng (Quảng cáo,…)
 • Bảng theo dõi chi phí bán hàng
 • Bảng phân bổ chi phí bán hàng
 • Phiếu chi (Mẫu số 02 – TT)
 • Ủy nhiệm chi
 • Phiếu báo nợ
 • Bảng trích khấu hao tài sản cố định
 • Bảng tính lương nhân viên bán hàng
 • Bảng thanh toán tiền lương nhân viên bán hàng
 • Bảng chấm công làm thêm giờ
 • Bảng đánh giá nhân viên
 • Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
 • Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
 • Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
 • Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
 • Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
 • Bảng phân bổ công cụ dụng cụ
 • Bảng phân bổ chi phí trả trước

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí quản lý doanh nghiệp (Tài khoản 642)

 • Hợp đồng bán hàng, cung cấp dịch vụ
 • Hợp đồng mua bản quyền phần mềm kế toán
 • Hóa đơn bán hàng (Mẫu số 02GTTT3/001)
 • Giấy nộp tiền thuế môn bài, giấy nộp tiền thuê đất, … và các khoản phí, lệ phí khác
 • Giấy báo nợ
 • Quyết định phạt nộp chậm thuế môn bài
 • Hợp đồng mua bán tài sản cố định phục vụ quản lý
 • Bảng tính lương lương nhân viên quản lý (Mẫu số 02 – LĐTL)
 • Bảng thanh toán tiền lương nhân viên quản lý (Mẫu số 02 – LĐTL)
 • Bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số 01b – LĐTL)
 • Bảng đánh giá nhân viên quản lý (Mẫu bảng nhận xét nhân viên)
 • Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
 • Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
 • Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
 • Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
 • Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
 • Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
 • Giấy đi đường
 • Bảng trích khấu hao tài sản cố định
 • Bảng phân bổ chi phí trả trước
 • Bảng phân bổ công cụ dụng cụ
 • Phiếu chi (Mẫu số 02 – TT)

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Thu nhập khác (Tài khoản 711)

 • Hợp đồng thanh lý tài sản cố định
 • Hóa đơn bán tài sản cố định
 • Biên bản bàn giao tài sản cố định thanh lý
 • Biên bản kiểm tra hoàn thuế (Thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT)
 • Giấy báo có (Tiền phạt vi phạm hợp đồng)
 • Biên bản bàn giao tài sản nhận biếu tặng (Mẫu biên bản bàn giao tài sản)
 • Biên bản đánh giá lại tài sản cố định (Mẫu số 04- TSCĐ)
 • Phiếu thu tiền (Phạt vi phạm hợp đồng, tiền khoản nợ khó đòi đã xóa sổ, tiền bồi thường, đền bù,…)
 • Phiếu báo có
 • Bảng đánh giá lại vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định
 • Biên bản đáng giá chênh lệch tỷ giá

Các mẫu chứng từ kế toán thuộc phần hành Chi phí khác (Tài khoản 811)

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO