Kết chuyển thuế GTGT

Ấn định thuế đối với người nộp thuế
Bù trừ tiền thuế nợ vào tiền thuế GTGT được hoàn cho Công ty thi công các công trình thuộc nguồn vốn NSNN
Thuế GTGT
0906246800