Web Analytics

Kết chuyển thuế GTGT

Ấn định thuế đối với người nộp thuế
Bù trừ tiền thuế nợ vào tiền thuế GTGT được hoàn cho Công ty thi công các công trình thuộc nguồn vốn NSNN
Hoàn thuế GTGT