Biểu phí dịch vụ tiêu chuẩn

08/09/2017 606 lượt xem    

Kiểm toán

trainingandraceplanforru_105594-360x194

 • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
 • Soát xét Báo cáo tài chính hàng tháng/quý
 • Kiểm toán thuế
 • Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
 • Kiểm toán báo cáo tài chính lập theo IFRS
 • Kiểm toán nội bộ;
 • Kiểm toán xây dựng cơ bản;

Liên hệ: Tuyền CPA 0936.399.511

 

Tư vấn Thuế

 • Lập báo cáo, tờ khai thuế(VAT, TNDN, TNCN…)
 • Dịch vụ tư vấn thường xuyên
 • Soát xét thuế
 • Dịch vụ hoàn thuế
 • Dịch vụ quyết toán thuế
 • Dịch vụ hải quan
 • Thuế về giao dịch, chuyển giá

Liên hệ: Cường MBA 0982.682.412

 

Tư vấn pháp lý

 • Tư vấn đầu tư
 • Tư vấn giấy phép
 • Tư vấn luật doanh nghiệp và thương mại
 • Tư vấn luật lao động và nguồn nhân lực
 • Tư vấn pháp lý liên quan đến bất động sản
 • Tư vấn pháp lý ngân hàng và tài chính
 • Dịch vụ thư ký luật

Liên hệ: Dung luật sư 0983.290.020

 

Tư vấn tài chính

accounting
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn định giá doanh nghiệp
 • Tư vấn thẩm định giao dịch
 • Mua bán sáp nhập
 • Tư vấn tài chính
 • Tư vấn quản trị
 • Phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO)

Liên hệ: Tâm Lê 0966.2468.00

 

Dịch vụ Kế toán

 • Dịch vụ ghi sổ kế toán và thuê ngoài
 • Lập và chuyển đổi báo cáo tài chính
 • Kế toán phát lý
 • Thiệt lập hệ thống kế toán giá thành
 • Đào tạo kế toán, thuế
 • Dịch vụ tính lương và thuế TNCN
 • Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng

Liên hệ: Chiến MBA 0977.414.235

 

Dịch vụ khác

 • Cho thuê nhóm tư vấn (tài chính, luật, nhân sự, bán hàng)
 • Định giá, thẩm định giá trị tài sản, dự án
 • Tư vấn tăng vốn, tìm vốn (vay ngân hàng, gọi vốn)
 • Tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp
 • Dịch vụ chứng minh tài chính

Liên hệ: Lê Tâm 0906.2468.00

0906246800