Về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên đán 2022

15/02/2022 4300 lượt xem    

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 268/UBND-VX
Về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên đán 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành Thành phố;
– Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
– Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; xét Báo cáo số 92/BC-SGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục đối với khối lớp 7, 8, 10, 11 từ ngày 04 tháng 01 năm 2022 và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 107/TTr-SGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022;

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ThĐức và các quận, huyện thực hiện nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022, Công văn số 4491/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cho phép trẻ em thuộc khối giáo dục mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học tập trực tiếp từ ngày 07 tháng 02 năm 2022 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh, lộ trình cụ thể như sau:

– Từ ngày 07 tháng 02 năm 2022: Cơ sở giáo dục thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.

– Từ ngày 10 tháng 02 đến 13 tháng 02 năm 2022: Cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ, học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ: tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

– Từ ngày 14 tháng 02 năm 2022:

+ Tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh (từ lớp 1 đến lớp 6) đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trên môi trường Internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp Sở Y tế rà soát, tiếp tục tham mưu việc điều chỉnh Bộ Tiêu chí an toàn đối với cơ sở giáo dục (khi cần thiết); tiếp tục triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp đối với từng cấp học, bậc học và linh hoạt theo cấp độ dịch.

4. Giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và đơn vị liên quan thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 4491/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: tiếp tục tổ chức học trực tiếp đối với các khối lớp đang thực hiện, mở rộng đối với trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Trong đó, ưu tiên các cơ sở giáo dục đáp ứng được các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực và có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp đã được địa phương thẩm định đủ điều kiện hoạt động. Chỉ đạo cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục.

6. Các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động tổ chức các lớp học đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chí an toàn trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND TP;
– TTUB: CT, các PCT;
– Văn phòng Thành ủy;
– VPUB: CVP.các PCVP;
– Phòng VX, TH;
– Lưu: VT,(VX-VN).
 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO