Thuế Tài nguyên

Xử lý tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với đơn vị bị tước Giấy phép khai thác
Quyền khai thác khoáng sản
thuế tài nguyên
thuế tài nguyên
thuế tài nguyên
thuế tài nguyên
phí bảo vệ môi trường
nước sạch
dầu, khí
Nghĩa vụ thuế với hoạt động thăm dò
0906246800