Thuế và Phí khác

lệ phí trước bạ
tiền sử dụng đất
thu tiền sử dụng đất
Miễn tiền thuê đất
miễn tiền thuê đất
thuế TTĐB
Phí
thu tiền sử dụng đất
0906246800