Thuế và Phí khác

lệ phí trước bạ
thu tiền sử dụng đất
Miễn tiền thuê đất
miễn tiền thuê đất
thuế TTĐB
Phí
thu tiền sử dụng đất
0906246800