Thuế Nhập khẩu

Hiện tại đã có biểu thuế suất nhập khẩu mới nhất, biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 có những thay đổi cụ thể nào, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 và cách tính thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Thuế Nhập khẩu là gì? Thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào hàng hoá nguồn nước ngoài có thể xuất khẩu, khẩu qua biên giới Việt Nam. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu do hải quan tính toán trên tờ khai. Do đó, kế toán cần hiểu được cách tính các mức thuế trên và cách xác minh rằng doanh nghiệp đã được tính đúng hay chưa. Khi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sẽ phải chịu một trong ba mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu.

Trong các nội dung của Hãng kiểm toán Calico đưa ra dưới đây, bạn sẽ nắm được toàn bộ các nội dung liên quan đến thuế suất nhập khẩu, cùng đón đọc nhé!

Huong-dan-tinh-tien-cham-nop-doi-voi-hang-hoa-phai-phan-tich-giam-dinh-kiemtoancalico
Thue-XK-doi-voi-hoat-dong-tai-che
huong-dan-cach-tinh-thue-nha-thau-doi-voi-dich-vu-che-tao-lap-dat-van-hanh-chay-thu-kem-theo-hop-dong-ban-may-moc-thiet-bi
Huong-dan-ap-dung-Bieu-thue-xuat-khau-va-khai-bao-thue-suat
Thue-XK-doi-voi-phe-lieu-xuat-khau
Thue-XK-doi-voi-phe-lieu-xuat-khau
Thue-XK-doi-voi-phe-lieu-xuat-khau
Ke-khai-va-nop-thue-tai-cac-dia-diem-khac-tinh
Quy-dinh-hang-hoa-duoc-hoan-thue-nhap-khau
THUE-NHAP-KHAU-HANG-HOA-PHUC-VU-HOAT-DONG-DAU-KHI
quy-dinh-ve-viec-tien-cham-nop-tien-thue-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau