Hoàn thuế GTGT

xac-dinh-gia-chuyen-nhuong-bat-dong-san-de-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-kiemtoancalico
Xu-ly-tien-thue-nop-thua-sau-khi-bo-sung-chung-tu-chung-nhan-hang-hoa
Hoan-thue-GTGT-voi-du-an-dau-tu-moi
Hoan-thue-doi-voi-hang-SXXK
Ho-tro-hoan-thue-GTGT-du-an-su-dung-nguon-von-ODA
Hoan-thue-GTGT-doi-voi-chuong-trinh-vien-tro-nhan-dao-tai-Viet-Nam
sua-doi-bo-sung-dieu-chinh-luat-thue-tndn-gtgt
Quy-dinh-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-du-an-dau-tu
Huong-dan-hoa-don-thue-GTGT-thue-TNDN-khi-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-khong-co-co-so-ha-tang
Chinh-sach-hoan-thue-GTGT-voi-du-an-dau-tu-cham-dut-hoat-dong
Hoan-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-du-an-dau-tu-Nha-may-Phu-My-3