Nộp thuế GTGT

Xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-kiemtoancalico
Nghi-dinh-gia-han-nop-thue-GTGT-TNDN-TNCN-va-tien-thue-dat
Quản lý thuế
Công văn 81739/CT-TTHT
huong-dan-ve-viec-xu-ly-no-thue
law
Ap dung thue nhap khau, thue GTGT voi mat hang duong khong-Kiem toan Calico
thue GTGT