Thuế suất thuế GTGT

THUE-GTGT-DOI-VOI-HANG-PHU-PHAM
Ke-khai-thue-GTGT-va-nop-thue-GTGT
Chinh-sach-thue-doi-voi-dich-vu-cung-cap-cho-nuoc-ngoai
Chinh-sach-thue-doi-voi-dich-vu-cung-cap-cho-nuoc-ngoai
Thue-GTGT-doi-voi-thiet-bi-san-xuat-chan-nuoi
Thue-XK-doi-voi-hoat-dong-tai-che
Mot-so-quy-dinh-ve-Hoan-thue-GTGT
Quy định, thuế suất, điều kiện áp dụng thuế GTGT, TNDN, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua quyền truy cập trang website của nhà thầu nước ngoài.
Chinh-sach-thue-GTGT-doi-voi-san-pham-xuat-khau
quy-dinh-thue-gtgt-voi-dich-vu-cho-khach-hang-cua-doi-tac-nuoc-ngoai
Thue-suat-thue-GTGT-cua-mat-hang-trang-thiet-bi-y-te-nhap-khau