Công văn 9278/VPCP-CN 2021 cải thiện hạ tầng giao thông tỉnh Trà Vinh

25/12/2021 715 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9278/VPCP-CN
V/v Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại văn bản số 6109/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt Đề án “Đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Việc triển khai các công trình, dự án hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo nêu trên được thực hiện theo quy hoạch (các quy hoạch ngành Giao thông vận tải, quy hoạch của địa phương, các quy hoạch có liên quan) và quy định của pháp luật về đầu tư công. Trường hợp cần lập Đề án để có giải pháp triển khai thực hiện thì Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD, NNPTNT;
– VPCP: BTCN các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, K
TTH, QHĐP;
Lưu: VT, CN(2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO