Bù trừ tiền thuế nợ vào tiền thuế GTGT được hoàn cho Công ty thi công các công trình thuộc nguồn vốn NSNN

31/01/2018 1052 lượt xem    

Trường hợp Công ty thi công các công trình thuộc nguồn vốn NSNN nhưng chưa được NSNN thanh toán dẫn đến nợ thuế thì có phải nộp tiền chậm nộp không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể về việc bù trừ tiền thuế nợ vào tiền thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng DĐK  theo hướng dẫn tại Công văn số 2686/TCT-QLN ngày 21 tháng 6 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại Điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán phát sinh trong thời gian NSNN chưa thanh toán.”

– Tại Điều 14 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT khi “xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn” quy định:

“1. Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác còn nợ NSNN (sau đây gọi là tiền thuế nợ) để thực hiện bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế.

Tiền thuế nợ của người nộp thuế phải bù trừ (không bao gồm tiền thuế nợ đang thực hiện thủ tục để xóa nợ, tiền thuế nợ được nộp dần theo quy định tại Điều 32, 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế), bao gồm:

a) Tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế;

b) Tiền thuế nợ (trừ tiền phí, tiền lệ phí hải quan) do cơ quan hải quan cung cấp theo Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế;

c) Tiền thuế nợ NSNN theo văn bản đề nghị của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 235/DĐK-TCKT ngày 31 tháng 03 năm 2017 và công văn số 267/DĐK-TCKT ngày 01/6/2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Xây dựng DĐK (Địa chỉ: Số 5, ngách 629/15 đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về việc bù trừ tiền thuế nợ vào tiền thuế GTGT được hoàn. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên: Trường hợp Công ty thi công các công trình thuộc nguồn vốn NSNN nhưng chưa được NSNN thanh toán dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán.

Đối với số tiền thuế nợ phát sinh sau ngày cơ quan thuế đã ban hành Thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp, Công ty tiếp tục đề nghị không tính tiền chậm nộp và gửi cơ quan thuế mẫu 01/TCN theo hướng dẫn tại Công văn số 4558/TCT-QLN ngày 3/11/2015 của Tổng cục Thuế.

Về việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp: Công ty không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 65 của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế).

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 99/2016/TT-BTC nêu trên thì cơ quan thuế chỉ không bù trừ tiền thuế GTGT được hoàn với tiền thuế nợ đang thực hiện thủ tục xóa nợ, tiền thuế được nộp dần theo Điều 32, Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP. Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện bù trừ là đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO