Thuế GTGT

Ke-khai-thue-GTGT-va-nop-thue-GTGT
Quy định, thuế suất, điều kiện áp dụng thuế GTGT, TNDN, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua quyền truy cập trang website của nhà thầu nước ngoài.
Thue-GTGT-doi-voi-hang-cung-cap-cho-DNCX
Thue-XK-doi-voi-phe-lieu-xuat-khau
THUE-SUAT-THUE-GTGT-DOI-VOI-DICH-VU-KHOA-HOC-VA-CONG-NGHE
Ke-khai-thue-gia-tri-gia-tang-voi-du-an-dau-tu
Ke-khai-thue-gia-tri-gia-tang-voi-du-an-dau-tu
Ap-dung-thue-suat-0-khi-xuat-khau-dich-vu
Chinh-sach-thue-GTGT-voi-truong-hop-mua-lai-dich-vu-tu-khach-hang
quy-dinh-ve-gia-han-nop-thue-gtgt-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-xay-dung-vang-lai-ngoai-tinh