Download Mẫu đơn đặt hàng: hàng hóa, dịch vụ…

10/07/2019 1151 lượt xem    

Download Mẫu đơn đặt hàng: hàng hóa, dịch vụ…

Đơn đặt hàng là một văn bản uỷ quyền cho một nhà cung cấp để cung cấp hàng hoá, dịch vụ ở một mức giá quy định trong một khoảng thời gian quy định. Chấp nhận đơn đặt hàng tạo thành một hợp đồng mua bán và ràng buộc pháp lý trên tất cả các bên.

Tải Mẫu đơn đặt hàng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO