Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử và sử dụng đồng thời nhiều hóa đơn

26/06/2019 1372 lượt xem    

 

Số: 339/TCT-DNL
V/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Kính gửi: Tổng công ty Bảo hiểm PVI.
(Địa chỉ: T
òa nhà PVI Tower, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1334/PVIBH-TCKT của Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ

Tại Khoản 3 Điều 35 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hiệu lực thi hành quy định:

“Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính, phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

Tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về quy định xử lý chuyển tiếp:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

“5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in; hóa đơn đặt in; hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP còn hiệu lực thi hành. Theo đó, trong thời gian nêu trên, trường hợp Bảo hiểm PVI đã đăng ký sử dụng và phát hành HĐĐT trước khi Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng, đơn vị có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Về việc áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 14192/BTC-TCT ngày 15/11/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 và công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 hướng dẫn.

Hiện nay, BTC đang nghiên cứu để ban hành TT hướng dẫn thực hiện NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của CP.

2. Về việc sử dụng bảng kê hóa đơn cho khách hàng lẻ

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định: “1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng làn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Khi triển khai HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP; doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử (có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế) để giao cho người mua đối với tất cả các giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, dịch vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Bảo hiểm PVI được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO