bảng kê kèm hóa đơn có phải đóng dấu

hóa đơn điện tử
Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB
Kê khai thuế GTGT