bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra trên misa

hóa đơn điện tử
Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB
Kê khai thuế GTGT