bảng kê hóa đơn theo mẫu số 02/bkhđ/gsql

hóa đơn điện tử
Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB
Kê khai thuế GTGT