bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/gtgt

hóa đơn điện tử
Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB
Kê khai thuế GTGT