bảng kê hóa đơn chưa sử dụng mẫu 3.10

hóa đơn điện tử
Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB
Kê khai thuế GTGT