bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào

hóa đơn điện tử
Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB
Kê khai thuế GTGT