bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào excel

hóa đơn điện tử
Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB
Kê khai thuế GTGT