Kê khai thuế TNDN và thuế GTGT

20/01/2021 530 lượt xem    

Công văn 53798/CT-TTHT năm 2020
V/v: kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ke-khai-thue-TNDN-va-thue-GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng

Trả lời công văn số 01KT đề ngày 20/05/2020 của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng. Sau đây gọi là Công ty hỏi về chính sách thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về kê khai thuế TNDNthuế GTGT như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

ng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT:

+ Tại khoản 2 Điều 8 quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

+ Tại Khoản 8 Điều 14 quy đnh về nguyên tắc khấu trừ thuế:

Thuế GTGT đu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó. Không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót

Được kê khai, khấu trừ b sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

– Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP; kê khai thuế TNDN và thuế GTGT.

+ Tại Khoản 5 Điều 10 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

Khai b sung hồ sơ kê khai thuế TNDN và thuế GTGT

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm:

 • Trường hp chưa nộp h sơ khai quyết toán thuế năm. Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót. Đồng thời tổng hợp s liệu khai b sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
 • Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
 • Trường hợp hồ sơ khai b sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý. Thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).
Hồ sơ khai thuế b sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào

Không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế của lần tiếp theo về thuế TNDN và thuế GTGT.

 • Nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lỷ về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai b sung, điều chỉnh.
 • Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm s thuế GTGT còn được khấu trừ. Người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền. Người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai b sung.
b) Hồ sơ khai b sung
 • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được b sung, điu chỉnh.
 • Bản giải trình khai b sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này. Trong trường hợp khai b sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai b sung, điều chỉnh.
c) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế
 • Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn

Chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được b sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo. Không phải lập Bản giải trình khai b sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

 • Trường hợp người nộp thuế khai b sung hồ sơ khai thuế làm tăng tin thuế phải nộp.

Thì lập hồ sơ khai b sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào s tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. 

 • Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng s tiền chậm nộp.

Cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

Ví dụ 1:

Công ty A vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai b sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2014 làm tăng s thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng. Công ty A nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đng.

Đng thời, tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN. Hồ sơ Công ty A nộp cho cơ quan thuế:

 • Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 đã điều chỉnh làm tăng thuế GTGT phải nộp 100 triệu đng.
 • Bản giải trình khai bổ sung, điu chỉnh mu số 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2014.
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai b sung, điu chỉnh (nếu có).
Ví dụ 2:

Công ty B vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai b sung, điều chỉnh của h sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 làm tăng số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng. Trường hợp này Công ty B nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đng. Đồng thời tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN. Hồ sơ Công ty B nộp cho cơ quan thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 đã điều chỉnh tăng số thuế TNDN phải nộp của năm 2013 là 100 triệu đng.
 • Bản giải trình khai b sung, điều chỉnh mu số 01/KHBS làm tăng số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng của kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2013.
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

– Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Ngh đnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ. Thông tư số 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC; quy định về các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đng trở lên.
 • Giá đã bao gm thuế GTGT.
 • Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn

Đến thời điểm ghi nhận chi phí. Doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
 • Doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đi với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.
 • Kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“…2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau…”

– Căn cứ tiết a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ. Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về thời điểm lập hóa đơn:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ

Là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp t chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ. Thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

– Căn cứ khoản 7, khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và Quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, b sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ:

Sửa đi, b sung Điều 16 như sau:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
 • Bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ ng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.
 • Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ:
 • Là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.
 • Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Trường hp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ; thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
– Căn cứ hóa đơn đã lập

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
 • Các khoản chi tương ứng với doanh thu tính thuế được tính vào chi phí được trừ; khi xác đnh thu nhập chịu thuế TNDN. Nếu đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC
 • Sau khi hết hạn hồ sơ khai thuế theo quy định. Công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót. Được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Đ nghị Công ty:

Căn cứ quy đnh của pháp luật và đối chiếu với tình hình phát sinh thực tế. Để thực hiện kê khai, tính nộp thuế và điều chỉnh hồ sơ khai thuế (nếu có) theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc. Đề ngh Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 9 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả li về kê khai thuế TNDN và GTGT để Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO