Hướng dẫn về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế

08/01/2019 531 lượt xem    

Công văn số 4740/TCT-KK
V/v tiếp nhận hồ sơ khai thuế của Công ty CP công nghệ phẩm Hải Phòng

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

TCT nhận được CV số 1614/CT-KK ngày 25/8/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế của CTCP công nghệ phẩm Hải Phòng. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

1. Về họ tên và chữ ký của người đại diện pháp luật của người nộp thuế trên hồ sơ khai thuế:

– Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 tại:

+ Khoản 1, Điều 26 quy định về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: “1. Khi thay đi

 • Tên,
 • Địa chỉ trụ sở chính,
 • Chi nhánh,
 • Văn phòng đại diện,
 • Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh,
 • Vốn điều lệ hoặc s c phần được quyền chào bán,
 • Vn đầu tư của chủ doanh nghiệp,
 • Thay đi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
 • Các vấn đ khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh

thì DN phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đi.”

+ Điều 95 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần: 

“Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Hoặc Giám đốc
 • Hoặc Tổng giám đốc

là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty…”

– Điều 46 NĐ số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của CP về đăng ký DN quy định:

Điều 46. Đăng ký thay đi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

Trường hợp có thay đi nội dung

 • Đăng ký doanh nghiệp,
 • Đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đi. H sơ đăng ký phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

– Khoản 1, Điều 6 TT số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 và Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC quy định về giao dịch với cơ quan thuế:

1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.”

Theo Bản án phúc thẩm số 79/2014/KDTM-PT ngày 16/5/2014 của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội thì:

“Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/5/2013 của CTCP công nghệ phẩm Hải Phòng đã thực hiện đúng, đầy đủ về

 • Trình tự và thủ tục triệu tập hp Đại hội đồng cổ đông;
 • Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung nghị quyết của Đại hội không vi phạm pháp luật, đúng với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty như nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ.”

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/5/2013 của CTCP công nghệ phẩm Hải Phòng:

 • Đã thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty đi với bà Nguyn Thị Tuyết Len,
 • Và bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Hải là Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Từ các căn cứ nêu trên, Bà Đặng Thị Hồng Hải là Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của CTCP công nghệ phẩm Hải Phòng kể từ ngày Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua (từ ngày 28/5/2013).

Đ nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng theo đúng quy định.

2. Về tiếp nhận hồ sơ khai thuế:

Khoản 2, Điều 15 TT số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quy định:

“2. Kể từ khi được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hình thức khai thuế điện tử đến khi ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử, người nộp thuế không thực hiện thủ tục khai thuế bằng các hình thức khác (trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này).”

Căn cứ vào quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng kiểm tra xác định CTCP công nghệ phẩm Hải Phòng đã đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử với cơ quan thuế hay chưa.

Trường hợp Công ty đã đăng ký và đã được cơ quan thuế chấp thuận thì được sử dụng hình thức khai thuế điện tử và hồ sơ khai thuế điện tử của Công ty được chấp nhận.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO