Chính sách thuế TNDN với chế biến khoáng sản

14/07/2021 1088 lượt xem    
Chinh-sach-thue-TNDN-voi-che-bien-khoang-san

Công văn 3525/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên;
– Công ty TNHH Khai thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo.
(Địa chỉ. Xóm 2, xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ – Tỉnh Thái Nguyên)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 641/CT – TTHT của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và công văn số 103/2020/CV- NPMC của Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (gọi tắt là Công ty Núi Pháo) về chính sách thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến về thuế TNDN với chế biến khoáng sản như sau:

– Tại Điều 93 Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về Luật Kế toán quy định về thuế TNDN với chế biến khoáng sản:

Điều 93. Tài khoản 711 – Thu nhập khác

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm:
 • Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
 • Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
 • Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất.
  Ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự.
 • Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ;
 • Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;
 • Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có);
 • Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.
b) Khi có khả năng chắc chắn thu được các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng

Kế toán phải xét bản chất của khoản tiền phạt để kế toán phù hợp với từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc:

– Đối với bên bán:

Tất cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu được từ bên mua nằm ngoài giá trị hợp đồng được ghi nhận là thu nhập khác.

– Đối với bên mua:
 • Các khoản tiền phạt về bản chất là khoản giảm giá hàng mua, làm giảm khoản thanh toán cho người bán.

Được hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán. Trừ khi tài sản có liên quan đã được thanh lý, nhượng bán.

Ví dụ khi nhà thầu thi công chậm tiến độ, chủ đầu tư được phạt nhà thầu theo đó được quyền thu hồi lại một phần số tiền đã thanh toán cho nhà thầu. Thì số tiền thu hồi lại được ghi giảm giá trị tài sản xây dựng. Tuy nhiên nếu khoản tiền phạt thu được sau khi tài sản đã được thanh lý, nhượng bán. Khoản tiền phạt được ghi vào thu nhập khác.

 • Các khoản tiền phạt khác được ghi nhận là thu nhập khác trong kỳ phát sinh

Ví dụ: Người mua được quyền từ chối nhận hàng và được phạt người bán nếu giao hàng không đúng thời hạn quy định trong hợp đồng. Thì khoản tiền phạt phải thu được ghi nhận là thu nhập khác khi chắc chắn thu được.

Trường hợp người mua vẫn nhận hàng và số tiền phạt được giảm trừ vào số tiền phải thanh toán; thì giá trị hàng mua được ghi nhận theo số thực phải thanh toán, kế toán không ghi nhận khoản tiền phạt vào thu nhập khác.”

Tại Khoản 13, Khoản 15 và Khoản 23 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT- BTC

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định với chế biến khoáng sản:

Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

13. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do đối tác vi phạm hợp đồng
 • Hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng.
 • Phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng.
 • Các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định về xử lý vi phạm hành chính. Sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.
14. Trường hợp DN có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng
 • Hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh thấp hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng.
 • Các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định.
 • Sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp đơn vị trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư.

…15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ
 • Thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.
 • Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận

….23. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.”

– Tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

Cụ thể ở Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 4 và Khoản 2 Điều 10 hướng dẫn về thuế TNDN quy định với chế biến khoáng sản:

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế…

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.31. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định…
 • Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay. Thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư.
 • Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản; doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi. Thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi. Sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.”

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20%

Bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định) đối với các khoản thu nhập sau:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định).

Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư’; Chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản.

Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

 • Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác. Và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.
 • Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định ”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
 • Và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư.
 • Chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn.
 • Bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao).
 • Thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này….”

Căn cứ các quy định nêu trên

Về nguyên tắc trường hợp doanh nghiệp nhận được các khoản tiền phạt, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Cần phải xét bản chất của các khoản tiền phạt, tiền bồi thường để có chính sách áp dụng phù hợp với từng trường hợp, cụ thể:

– Trường hợp Công ty Núi Pháo nhận được các khoản hoàn trả từ Jacobs.

 • Bao gồm khoản chi phí xây dựng phát sinh thêm, thuê nhà thầu phụ để khắc phục hậu quả do Jacobs làm sai. Và khoản thanh toán phần dịch vụ cao vượt mức giá trị mà Jacobs đã làm cho Công ty Núi Pháo.
 • Nếu Công ty Núi Pháo đã tập hợp và hạch toán vào giá trị TSCĐ hình thành trong giai đoạn đầu tư và số tiền thu hồi lại được. Công ty đã ghi giảm giá trị tài sản công trình xây dựng thì không xác định là thu nhập khác theo quy định.

– Đối với khoản hoàn trả tiền lãi vay

Công ty Núi Pháo nhận từ Jacobs nhằm phục vụ cho việc khắc phục sự cố do Jacobs gây ra.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên rà soát tình hình thực tế phát sinh của các khoản vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản để có hướng dẫn phù hợp với quy định của pháp luật thuế.

– Đối với khoản bồi thường thiệt hại mang tính chất bù đắp tổn thất kinh tế

Do Jacobs vi phạm hợp đồng, chậm bàn giao theo tiến độ được xác định.

Là khoản thu nhập không thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Và không thuộc thu nhập phát sinh trên địa bàn ưu đãi đầu tư. Nên được xác định là khoản thu nhập khác của doanh nghiệp và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

– Về việc xác định nguyên giá và nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ hữu hình

Do đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT- BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và Công ty Núi Pháo được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO