xử lý vi phạm hành chính

Chinh-sach-thue-TNDN-voi-che-bien-khoang-san
THUC-HIEN-ND-111-2020-ND-CP-VE-XU-LY-TIEN-THUE-NOP-THUA
xử lý vi phạm hành chính
xử phạt VPHC
hồ sơ kê khai thuế
hóa đơn
Quy định về thuế nhà thầu nước ngoài liên quan đến nhập khẩu hàng hóa
đảm bảo của cơ quan thuế