Hạch toán các khoản chi được trừ và không được trừ

31/01/2018 826 lượt xem    

Ngày nay điều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hạch toán các khoản chi được trừ và không được trừ theo Số: 984/TCT-CS ngày 14 tháng 03 năm 2016 v/v hạch toán chi phí

Tại Khoản 1 và Điểm 2.32 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Điều 6. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật…”.

“2. Các Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.32. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư đ hình thành tài sản c định

Công văn số 55/CT-TTHTNNT ngày 14/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về hạch toán chi phí.

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các Khoản chi thường xuyên đ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các Khoản chi đầu tư xây dựng đ hình thành tài sản c định) mà các Khoản chi này đáp ứng các Điều kiện theo quy định thì Khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế…”.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO