Hướng dẫn về dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

10/01/2019 927 lượt xem    

Công văn số: 5928/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Kính gửi: Công ty TNHH Intops Việt Nam.
(Đ/c: KCN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh)

Tổng cục Thế được công văn số 1114/IntopsVN ngày 13/11/2014 của Công ty TNHH Intops Việt Nam về việc kiến nghị giải quyết ưu đãi thuế TNDN. Sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 1 mục II Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế (ưu đãi thuế TNDN)  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của DN, quy định:

“1. DN có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN tại thời điểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp pháp luật thuế TNDN có thay đổi thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hoặc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức đang được hưởng theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung kể từ khi pháp luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành”.

– Tại Khoản 7 Điều 1 NĐ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về ưu đãi thuế TNDN

“7. Bổ sung Khoản 5a Điều 19 như sau:

Dự án đầu tư của DN đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009-2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại.”

– Tại điểm g Điều 5 TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về ưu đãi thuế TNDN

“Điều 5. Bổ sung điểm e và điểm g Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/TT-BTC như sau:

g) Dự án đầu tư của DN đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 – 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014.”

– Tại điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về dự án đầu tư mở rộng:

“Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Nguyên giá TSCĐ tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của NĐ số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của NĐ số 218/2013/NĐ-CP .

– Tỷ trọng nguyên giá TSCĐ tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá TSCĐ trước khi đầu tư.

– Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.”

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 5 số 21223.000118 do Ban quản lý các KCN cấp ngày 17/4/2012, tại Giấy phép có điều chỉnh phần vốn đầu tư tăng thêm từ 30 triệu USD lên 45 triệu USD và công suất đầu tư tăng từ 24 triệu sản phẩm/năm lên 40 triệu sản phẩm/năm, thì dự án đầu tư của Công ty không thuộc trường hợp bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên mà đây được coi là đầu tư mở rộng.

Do vậy, phần thu nhập tăng thêm nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN.

-Ngày 26/11/2014, Quốc Hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số Điều của các Luật về thuế, trong đó tại Khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 quy định về ưu đãi thuế TNDN

“9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 như sau:

3. DN có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN tại thời điểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp pháp luật thuế TNDN có thay đổi mà DN đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung thì DN được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại.”

Hiện nay, BTC đang dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của các luật thuế.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể việc chuyển tiếp ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Intops Việt Nam biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO