Hạch toán thu nhập khác đối với các khoản chi chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán

29/03/2018 754 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn hạch toán thu nhập khác đối với các khoản chi chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, các khoản chi thưởng bằng quà biếu, hiện vật cho các đại lý xi măng căn cứ vào công văn 1703/TCT-CS ngày 06/05/2015

Tại Khoản 13, Mục V, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập khác:

Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.

Tại Khoản 2.6, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN có hướng dẫn:

Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V, Phần C Thông tư này.

Tại Khoản 15, Điều 7, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập khác:

Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.

Tại Khoản 8, Điều 18, Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên quy định điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

Các khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Trả lời công văn số 181/CT-TTr ngày 09/02/2015 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc hạch toán thu nhập khác đối với các khoản chi chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, các khoản chi thưởng bằng quà biếu, hiện vật cho các đại lý xi măng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 19/07/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2474/TCT-CS gửi Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc xác định các khoản thu nhập khác.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại cùng thời điểm và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO