Hướng dẫn về thuế GTGT đối với bột cao lanh xuất khẩu

08/01/2019 554 lượt xem    

Công văn số 4733/TCT-CS
V/v đối tượng không chịu thuế GTGT 

Kính gửi:

– Hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỉnh Phú Thọ;
– Công ty TNHH KPC
(Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời

 • Công văn số 110/CV-KPC đề ngày 01/10/2014 của Công ty TNHH KPC
 • Công văn số 25/CV-HDN đề ngày 06/10/2014 của Hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỉnh Phú Thọ

về thuế GTGT đối với bột cao lanh xuất khẩu của Công ty TNHH KPC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 3 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2012 đến hết ngày 31/12/2013) quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“12. Tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến quy định tại khoản 23 Điều 5 Luật Thuế GTGT là những tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác.

BTC chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại khoản này”.

Tại khoản 11 Điều 3 NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

BTC chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại khoản này”.

Ngày 24/6/2014, BTC đã có CV số 8376/BTC-TCT gửi lấy ý kiến

 • Bộ Xây dựng,
 • Bộ Công Thương,
 • Bộ Khoa học và Công nghệ,
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Bộ Tài chính đã nhận được

 • Ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1680/BXD-VLXD ngày 25/7/2014,
 • Ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 6933/BCT-CNNg ngày 23/7/2014,
 • Ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2507/BKHCN-CNN ngày 14/7/2014
 • Ý kiến của Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tại công văn số 1082/ĐCKS-KS ngày 17/7/2014;

Ngoài ra còn có

 • Ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ tại công văn số 226/SXD-VLXD ngày 04/4/2014;
 • Ý kiến của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ tại công văn 248/SCT-KAM ngày 07/4/2014;

Căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến tham gia của các đơn vị, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4104/TCT-CS ngày 23/9/2014 trả lời Cục thuế tỉnh Phú Thọ và Công ty TNHH KPC, theo đó, sản phẩm bột cao lanh của Công ty TNHH KPC đã qua chế biến đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng nhưng chưa được xác định là khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác, do đó thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu. Tổng cục Thuế trả lời để Hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỉnh Phú Thọ và Công ty TNHH KPC được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO