Xử lí thuế GTGT chưa khấu trừ hết.

23/01/2018 597 lượt xem    

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, sản xuất kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì xử lý thế nào?

Tại khoản 1, khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP. ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số209/2013/NĐ-CP. ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa. đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định:

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu .có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng. (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai .theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4658/CT-KKKT .ngày 08/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong kỳ được khấu trừ tiếp vào kỳ tiếp theo.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT. theo phương pháp khấu trừ thuế, sản xuất kinh doanh hàng hóa .thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, nếu. có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường .hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu. trừ vào kỳ tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO