Ưu đãi thuế TNDN – Dự án đầu tư mới trong Khu CN

15/01/2021 397 lượt xem    

Công văn số: 70284/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp

Uu-dai-thue-TNDN-Du-an-dau-tu-moi-trong-Khu-CN

Kính gửi: Công ty TNHH Daewoo Tec
(Địa chỉ: Lô 381, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội; MST: 0108998619)

Trả lời: Công văn số 01/DW/2020 đề ngày 15/07/2020 của Công ty TNHH Daewoo Tec hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN cho dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ

Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 16 như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo; đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này; và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp; (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt; đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh; không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt; đô thị loại I trực thuộc trung ương; và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009;

Trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi; thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp; căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này; thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về phân loại đô thị.”.”

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 4 Điều 16 quy định về thời gian tính miễn thuế, giảm thuế TNDN:

“4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu; kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khoản 1 Điều này được tính từ thời điểm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên; mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế giảm thuế dưới 12 (mười hai) tháng;, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới; ngay kỳ tính thuế đó; hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.”

+ Tại Khoản 2 Điều 19 quy định các khoản thu nhập không áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

“2. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này; và không áp dụng thuế suất 20% quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 15 Nghị định này; thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;
 • Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác; và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;
 • Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt khoản d) Các khoản thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này; không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế; (đối với trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi về lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này)”

Căn cứ Khoản 17, Khoản 18 Điều 01 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; như sau:

17. Bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 19 như sau:

“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ phát sinh ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp; và địa bàn ưu đãi thuế không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này.”

18. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 19 như sau:

“5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn; có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15; và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu; hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định này.
 • Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu; (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới; nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18

Quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh; thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế); và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.…”

+ Tại Điều 22 quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi; thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.…”

Căn cứ quy định trên

Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu

Trường hợp dự án đầu tư “Công ty TNHH Daewoo Tec” của Công ty TNHH Daewoo Tec được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 12/11/2019 (mã số dự án: 2173909949):

 • Thời gian thực hiện dự án là 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội (khu công nghiệp không nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi)

Nếu dự án này của Công ty đáp ứng là dự án đầu tư mới theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; thì thu nhập của dự án này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ theo điều kiện thực tế đáp ứng. Trừ các khoản thu nhập nêu tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ nêu trên.

Hết thời gian hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu

Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới mà phải kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức ưu đãi thuế TNDN được hưởng để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1) để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Daewoo Tec biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO