Thuế GTGT nộp vãng lai với cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán

12/01/2019 809 lượt xem    

 Công văn số 4929/TCT-KK
V/v quản lý thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
– Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

 

Trả lời công văn số 10158/CT-KTT ngày 04/10/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp vãng lai của Công ty cổ phần may Hữu Nghị (trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, MST 0304641539); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại các Điểm a, d, e Khoản 1 và Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại:

– Các điểm a, d, đ Khoản 1

– Khoản 6 Điều 11, Điều 33

– Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

 

Căn cứ các hướng dẫn trên:

1. Trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014; do Xí nghiệp may 6 (MST 0302641539-001; là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần may Hữu Nghị) đóng trụ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nên Công ty cổ phần may Hữu Nghị không thuộc diện nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp Xí nghiệp may 6 là cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán

+ Thì Xí nghiệp phải đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại tỉnh Đồng Tháp; khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm; kể cả xuất điều chuyển cho Công ty, phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai nộp thuế tại tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp Xí nghiệp may 6 là cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán; thì Công ty thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh; và phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) cho tỉnh Đồng Tháp.

2. Trường hợp Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã hướng dẫn Công ty cổ phần may Hữu Nghị nêu trên nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại Đồng Tháp đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ đo Xí nghiệp may 6 sản xuất

Thì Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty rà soát, xác định đúng hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán của Xí nghiệp may 6;

Trên cơ sở đó xác định đúng nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của Xí nghiệp may 6 tại tỉnh Đồng Tháp. Nếu kết quả xác định Xí nghiệp may 6 có số thuế GTGT đã nộp lớn hơn số thuế GTGT phải nộp (bao gồm cả số thuế GTGT đã nộp tại tỉnh Đồng Tháp) thì Công ty có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO