Thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ: trang thiết bị, công cụ, dụng cụ,..

19/01/2019 1245 lượt xem    

Công văn số 2195/TCT-CS

Thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3007/CT-KTr1 ngày 14/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách Thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Quy định bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a . Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho

 • Sản xuất nông nghiệp;
 • Tàu đánh bắt xa bờ;
 • Thức ăn gia súc, gia cầm
 • Thức ăn cho vật nuôi khác;

Tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định:

“i1) Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, phục vụ cho sản xuất:

– Phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho

 • Sản xuất nông nghiệp,
 • Tàu đánh bắt xa bờ,
 • Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
 • Thức ăn cho vật nuôi khác

Tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN,

Trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.”

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC hướng dẫn về

Tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm:

 • Nghề khai thác hải sản
 • Hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản;

Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác; bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm:

 • Nghề khai thác hải sản
 • Hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản

Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về

Giá tính thuế GTGT như sau:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT 5%, 10%.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên; và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 3007/CT-KTr1 ngày 14/12/2017:

Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải ký hợp đồng mua – bán thủy sản với chủ tàu cá. Tại Hợp đồng quy định, Công ty Vạn Hải hỗ trợ kỹ thuật và các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đánh bắt và bảo quản nguyên liệu cho chủ tàu cá (dưới hình thức cho chủ tàu cá mượn).

Khi Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải xuất trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đánh bắt và bảo quản nguyên liệu cho chủ tàu cá thì phải lập hóa đơn GTGT, tính và nộp thuế GTGT như sau:

Trường hợp: Các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đánh bắt và bảo quản nguyên liệu mà Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải cho các chủ tàu mượn được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Công ty lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán (giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động này), dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ nêu trên.

Trường hợp: Các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đánh bắt và bảo quản nguyên liệu mà Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải cho các chủ tàu mượn không được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Công ty lập hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định, giá tính thuế GTGT là giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động này. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ nêu trên nếu đáp ứng điều kiện về hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO