Thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm tra, giám định gắn với hàng hóa xuất khẩu

22/01/2018 939 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm tra, giám định gắn với hàng hóa xuất khẩu

Căn cứ theo hướng dẫn Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT:

– Tại Khoản 20 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

– Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về những đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan…

Căn cứ Hợp đồng ủy thác nhập, xuất khẩu ba bên kèm theo công văn số 2491/CV-TTHT.

Căn cứ các hướng dẫn trên:

Doanh nghiệp được doanh nghiệp nước ngoài ủy thác nhập khẩu hàng hóa về gửi kho ngoại quan tại Việt Nam và xuất hàng hóa khỏi kho ngoại quan sang cho doanh nghiệp khác ở nước ngoài, doanh nghiệp chỉ nhận phí ủy thác căn cứ theo số lượng hàng hóa ủy thác nhập, xuất khẩu. Nếu xác định đây là dịch vụ ủy thác nhập, xuất khẩu cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài gắn với việc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì khoản tiền phí ủy thác nhận được này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được điều kiện nêu trên.

Ngày 3/3/2016, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/2017/CV-FITI không đề ngày của Công ty TNHH FITI Testing & Research Institute Việt Nam hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ kiểm tra, giám định gắn với hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế GTGT cung cấp cho tổ chức nước ngoài gắn với hàng hóa xuất khẩu, Bộ Tài chính đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và sẽ có văn bản hướng dẫn chung.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO