Tạm thời chưa thu thuế NK và thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện xây dựng cầu Nhật Tân

10/01/2019 522 lượt xem    

Công văn số: 5945/TCT-CS
V/v tạm thời chưa thu thuế NK và thuế GTGT đối với NTNN

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tham gia ý kiến về việc tạm thời chưa thu thuế NK và thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, dự án xây dựng đường nối sân bay Nội Bài – cầu Nhật Tân theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 339/.TB-VPCP ngày 25/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 14 Luật số 21/2012/.QH13 đã bổ sung Khoản 1 Điều 49 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 như sau:

“1. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:…

c) Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước;”.

Tại Khoản 4 Điều 5 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/.QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015) quy định:

“Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán”.

Tại khoản 3 Điều 6 Luật về thuế số 71/2014/QH13 nêu trên đã bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật quản lý thuế số 78/2006/.QH11 (được bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13 nêu trên) quy định về việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN.

Tại Thông báo số 339/.TB-VPCP nêu trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế tạm thời chưa thu thuế NK và thuế GTGT đối với các nhà thầu nước ngoài; việc thu thuế sau khi Bộ GTVT bố trí được vốn đối ứng thanh toán đối với 02 dự án: (i) Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối hai đầu cầu; (ii) Dự án đường nối sân bay Nội Bài – cầu Nhật Tân.

Tại văn bản ngày 12/8/2014, Bộ GTVT báo cáo về tình hình thực hiện các dự án nêu trên, trong đó có nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu cấp đủ nguồn vốn đối ứng để đảm bảo chi trả thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho các nhà thầu thực hiện dự án Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối hai đầu cầu (khoảng 210 tỷ đồng) và Dự án đường nối sân bay Nội Bài – cầu Nhật Tân (khoảng 175 tỷ đồng). Bộ GTVT không gửi kèm Quyết định số 650/.QĐ-BGTVT và Quyết định số 351/QĐ-BGTVT nêu trên.

Căn cứ các nội dung trên, theo ý kiến của Tổng cục Thuế thì cần xác định rõ việc vốn ODA có phải là nguồn vốn thuộc NSNN và nội dung phê duyệt cụ thể về nguồn vốn ODA, vốn đối ứng thực hiện các dự án nêu trên tại các Quyết định phê duyệt dự án để có cơ sở thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Trường hợp nguồn vốn ODA là nguồn vốn thuộc NSNN, các dự án nêu trên được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế và nếu các nhà thầu nước ngoài chưa được Bộ GTVT bố trí vốn đối ứng để trả thuế dẫn đến NTNN chưa có khả năng nộp thuế GTGT thì:

– Tạm thời chưa thu thuế GTGT đối với NTNN thực hiện Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối hai đầu và Dự án đường nối sân bay Nội Bài – cầu Nhật Tân theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;

– Thời gian tạm thời chưa thu thuế cho đến khi Bộ GTVT bố trí được vốn đối ứng để thanh toán cho NTNN. Trong thời gian tạm thời chưa thu thuế GTGT thì NTNN không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán phát sinh trong thời gian NSNN chưa thanh toán.

– Thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền việc tạm thời chưa thu thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

– Trong thời gian tạm thời chưa thu thuế GTGT; nếu Bộ GTVT bố trí được vốn đối ứng để thanh toán thì các NTNN phải nộp ngay số thuế đã được gia hạn.

* Về việc áp dụng Thông báo số 339 đối với thuế GTGT của NTNN cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam:

Tại Thông báo số 339/TB-VPCP nêu trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với các nhà thầu nước ngoài. Do đó, theo ý kiến của Tổng cục Thuế thì Thông báo số 339/TB-VPCP áp dụng đối với cả thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mà NTNN cung cấp tại Việt Nam.

Đề nghị Tổng cục Hải quan tổng hợp các nội dung liên quan đến chức năng; nhiệm vụ của Tổng cục Thuế và thống nhất trình Bộ có văn bản hướng dẫn các Cục Hải quan và Cục Thuế có liên quan để thực hiện Thông báo số 339/.TB-VPCP nêu trên.

Kính chuyển Tổng cục Hải quan.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO