Quy định về thuế GTGT đối với chi phí tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Thái Nguyên

13/03/2018 565 lượt xem    

Số: 2315/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với chi phí tư vấn 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1984/CT-TTHT ngày 14/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với chi phí tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Thái Nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”

Tại tiết b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:

“Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ”

Tại tiết a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về ngày, tháng, năm lập hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 1984/CT-TTHT như sau: Thời điểm hoàn thành dịch vụ là khi chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu bản thiết kế, dự toán, đồng thời đơn vị tư vấn bàn giao bản thiết kế, dự toán thì đơn vị tư vấn thực hiện xuất hóa đơn và thực hiện các nghĩa vụ thuế có liên quan. Trường hợp đơn vị tư vấn thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền, thời điểm xác định các nghĩa vụ thuế có liên quan được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO