Quy định về thuế GTGT đối với các hoạt động tư vấn của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP

23/03/2018 1085 lượt xem    

Đối với các hoạt động tư vấn của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP cần tuân thủ các quy định gì về thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thuế GTGT đối với các hoạt động tư vấn của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5009/TCT-CS ngày 26 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Tiết c Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT thì:

“c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán”;

Tại công văn số 6440/UBCK-PTTT ngày 13/10/2015, Ủy ban Chứng khoán có ý kiến như sau:

“Theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Luật Chứng khoán sửa đổi, công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Hoạt động tư vấn phát hành, đại lý phát hành và đại lý lưu ký trái phiếu đã được quy định theo các văn bản pháp luật về chứng khoán, do vậy các hoạt động này thuộc hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán theo quy định tại điểm c Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 37712/CT-HTr ngày 16/6/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về thuế GTGT đối với các hoạt động tư vấn của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn trên và công văn số 6440/UBCK-PTTT ngày 13/10/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát cụ thể nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ
thể.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO