Kê khai điều chỉnh và truy hoàn thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT

01/03/2018 703 lượt xem    

Công văn Số: 1401/TCT-KK
V/v xử lý khi kê khai điều chỉnh và truy hoàn thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng không kê khai, tính và nộp thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời Công văn số 2468/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về:

Việc xử lý khi kê khai điều chỉnh và truy hoàn thuế GTGT đối với:

Việc chuyển nhượng dự án thuộc đối tượng không phải kê khai; tính và nộp thuế GTGT. TCT có ý kiến như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 5 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC;

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 33 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC;

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 34 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC:

– Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015 của TCT.

Căn cứ các hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế đã thực hiện kê khai; tính và nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản; nay thực hiện rà soát; lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015 của TCT thì:

– Đối với trường hợp bên chuyển nhượng điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra dẫn đến phát sinh số thuế GTGT nộp thừa thì có quyền giải quyết số tiền thuế GTGT nộp thừa theo hướng dẫn tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp bên chuyển nhượng khi chuyển nhượng dự án đồng thời giải thể doanh nghiệp thì không giải quyết hoàn thuế GTGT đã nộp.

– Đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào dẫn đến giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nếu đã được giải quyết hoàn thuế thì thực hiện truy hoàn đồng thời tính tiền chậm nộp theo quy định; nếu làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì đơn vị phải nộp đủ s thuế tăng thêm sau điều chỉnh đồng thời tính tiền chậm nộp theo như quy định.

TCT thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO