Hướng dẫn điều chỉnh HĐGTGT do ghi sai giá tính thuế GTGT tiền đất

23/03/2018 556 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng

(Căn cứ vào công văn 4728/TCT-CS ngày 14/10/2015)

Tại Điểm 1.8 Mục I Phần B TT129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn về giá tính thuế:

Đối với CSKD được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê; giá tính thuế là giá cho thuê cơ sở hạ tầng chưa bao gồm thuế GTGT trừ (-) tiền thuê đất phải nộp NSNN.

Tại tiết a.3 khoản 9 Điều 7 TT 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC hướng dẫn về giá tính thuế GTGT:

Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán; giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.

Tại khoản 3 Điều 20 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa; giá bán; thuế suất thuế GTGT…., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…., ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

TCT nhận được công văn số 1066/CT-KTT1 ngày 16/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và công văn số 1419/UBND-CNXD ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, theo đó: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng & Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi được xuất hóa đơn điều chỉnh đối với hai hóa đơn do Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Quảng Ngãi đã xuất cho Công ty Giày RIEKER Việt Nam. Giá đất được trừ để làm căn cứ tính thuế GTGT xác định theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO