Xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra chấp hành pháp luật

09/02/2018 570 lượt xem    

Trường hợp qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Quảng Ninh, thời kỳ kiểm tra từ 01/1/2014 đến 31/12/2015, Đoàn kiểm tra Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phát hiện các hóa đơn GTGT phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6/2014 được kê khai 2 lần tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2014 và kỳ tính thuế tháng 7/2014, toàn bộ các hóa đơn phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 7/2014 chưa được kê khai. Vậy phải xử lí thế nào đối với trường hợp này? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra chấp hành pháp luật theo hướng dẫn tại Công văn số 5200/TCT-KK  ngày 09 tháng 11 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ các quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định:

                “đ) Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khxác định sthuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

– Căn cứ các quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định:

                “Điều 34. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hsơ khai thuế.

– Căn cứ các quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

                “2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

                Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện h sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai b sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bt cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khcơ quan thuế, cơ quan có thm quyền công bố quyết định kim tra thuế, thanh tra thuế.

                Khcơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai b sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”

– Căn cứ các quy định tại Khoản 33 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định:

“33. Điều 107 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 107. Xử phạt đi với hành vkhai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

  1. Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.”

                Trả lời công văn số 4842/PTI-TCKT đề ngày 18/10/2016 của Tổng công ty Cổ phn Bảo him Bưu điện (Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) về việc kê khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm trả lời của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 7825/CT-Ktra3 ngày 12/9/2016 gửi Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, theo đó:

Trường hợp qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Quảng Ninh, thời kỳ kiểm tra từ 01/1/2014 đến 31/12/2015, Đoàn kiểm tra Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phát hiện các hóa đơn GTGT phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6/2014 được kê khai hai (02) lần tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2014 và kỳ tính thuế tháng 7/2014, toàn bộ các hóa đơn phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 7/2014 chưa được kê khai.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 5186/QĐ-CT ngày 21/6/2016 về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Bảo hiểm Bưu điện Quảng Ninh thì Công ty không được kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 7/2014 bỏ sót nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO