Thuế GTGT khi chuyển nhượng vốn góp

10/02/2018 658 lượt xem    

Hoạt động chuyển nhượng vốn là hoạt động mua bán quyền sở hữu của các tổ chức, cá nhân trong một pháp nhân kinh tế, hoạt động chuyển nhượng vốn góp có thể sẽ dẫn đến các khoản lãi hoặc lỗ. Vấn đề đặt ra là khi doanh nghiệp chuyển nhượng vốn thì có phải xuất hóa đơn GTGT hay không. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế GTGT khi chuyển nhượng vốn góp theo Công văn Số: 4066/TCT-CS  ngày 7 tháng 09 năm 2016 V/v chính sách thuế GTGT

Căn cứ khoản 11 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-B TC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ Điều 10, Điều 11 và khoản 3 Điều 20 Thông tư số 80/2012/TTBTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính về đăng ký thuế;

Căn cứ khoản 11, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TTBTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Công văn số 337/CT-THNVDT ngày 2/3/2016 và công văn số 2573/CT-THNVDT ngày 23/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về thuế GTGT

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Bến Tre thì trường hợp Công ty TNHH MTV SXTM Huỳnh Bình qua 02 lần chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn góp nhưng không thay đổi tên gọi doanh nghiệp, mã số thuế, ngành nghề và loại hình kinh doanh, hoạt động kinh doanh của Công ty không thay đổi thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra:

+ Việc thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên.

+ Nếu Công ty đảm bảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 11 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì giải quyết hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh có hàng hoá xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên theo quy định tại khoản 12b Điều 1 Thông tư sô 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

+ Đồng thời, trường hợp Công ty TNHH MTV SXTM Huỳnh Bình không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế trong 02 lần chuyển đổi sở hữu thì xử phạt Công ty đối với hành vi vi phạm về đăng ký thuế theo quy định

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO