Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản và lực lượng lao động

24/01/2018 605 lượt xem    

Khi cho thuê tài sản thì nộp thuế GTGT như thế nào, thuế suất? Bài viết sau sẽ hướng dẫn cho các bạn về Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản và lực lượng lao động theo Công văn 136/TCT-CS ngày 12/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế GTGT.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế thì:

“2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi”;

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT;

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT thi: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tạĐiều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”;

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cách lập và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống

=> Thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tí

Công văn s 1932/CV-TT&HT ngày 19/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản và lực lượng lao động của Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ các hướng dẫn và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 1932/CV-TT&HT nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Tô Châu dự kiến chuyn đi từ sản xuất và chế biến thủy sản sang hình thức cho thuê toàn bộ tài sản là nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho hàng (bao gồm cả lao động)

=> Thì Công ty cần thực hiện th tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (nếu hoạt động cho thuê chưa được đăng ký trước đó), doanh thu cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho hàng, lao động mà Công ty cổ phần Tô Châu nhận được thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, việc sử dụng hóa đơn GTGT thực hiện theo quy định về việc lập và sử dụng hóa đơn theo Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO