Chính sách thuế GTGT về việc sử dụng Quỹ phát triển đất

21/01/2019 1075 lượt xem    

Công văn số 321/TCT-CS

Quỹ phát triển đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 673/CT-THNVDT ngày 22/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 34. Quỹ phát triển đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được trích từ 30% đến 50% nguồn thu hàng năm từ

– Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

– Tiền đấu giá quyền sử dụng đất

Quỹ phát triển đất được sử dụng vào các mục đích sau:

a) Ứng vốn cho Tổ chức phát triển Quỹ đất để phát triển đất;

b) Ứng vốn để đầu tư tạo quỹ đất, Quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;

c) Ứng vốn để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương;

d) Hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp;

đ)

+ Hỗ trợ xây dựng khu tái định cư;

+ Hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi;

e) Hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sử dụng Quỹ phát triển đất để hỗ trợ cho các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e khoản này.”

– Tại khoản 1 Điều 11 Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau:

“Điều 11. Quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ

1. Quỹ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Tạo và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

+ Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

b) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

c) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch

d) Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề; chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất

đ) Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu

e)

+ Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư;

+ Hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi.”

– Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất thì:

“a) Các hoạt động ứng vốn và hỗ trợ do Quỹ phát triển đất cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và khoản 1 Điều 11 Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

b)

+ Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển

+ Hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương quản lý

+ Hoặc Quỹ phát triển đất được nhận ủy thác quản lý, sử dụng vốn từ các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước.

thì phí dịch vụ ủy thác/nhận ủy thác (trừ phí dịch vụ ủy thác/nhận ủy thác cho vay) thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

c)

+ Cung cấp các dịch vụ không được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này

+ Hoặc có mua sắm, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng phục vụ cho hoạt động của Quỹ.

thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

d) Quỹ phát triển đất thực hiện kê khai, khấu trừ, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại Quỹ Phát triển Đất Kiên Giang và Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO