Quy định về miễn tiền phạt và xóa nợ đối với Công ty xây dựng thương mại hàng không

20/03/2018 556 lượt xem    

Mục lục bài viết

Ngày 14/9/2015, Công ty xây dựng thương mại hàng không có gửi công văn số 09/ĐXMT.2015 yêu cầu Tổng cục Thuế miễn tiền phạt và xóa nợ thuế do hỏa hoạn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về miễn tiền phạt và xóa nợ đối với Công ty xây dựng thương mại hàng không theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4672/TCT-QLN ngày 06 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Để có cơ sở xem xét miễn tiền phạt và xóa nợ đối với Công ty xây dựng thương mại hàng không, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ báo cáo những nội dung như sau:

  1. Báo cáo tình hình kê khai, nộp thuế của Công ty xây dựng thương mại hàng không (từ năm 2012 đến nay).

  2. Báo cáo tình hình nợ thuế đến thời điểm tháng 10/2015; tình hình thực hiện đôn đốc nợ và các biện pháp cưỡng chế nợ đã thực hiện đối với Công ty xây dựng thương mại hàng không.

  3. Đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ vào các nội dung dưới đây để hướng dẫn Công ty lập hồ sơ miễn tiền phạt và xóa nợ thuế theo đúng quy định sau đây:

3.1. Về trường hợp được miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:

– Điểm 1 Mục XIII Phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định: 

“Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.”

– Khoản 1 Điều 37 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định thì không có quy định miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế cho tổ chức khi gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn (chỉ áp dụng cho cá nhân):

“1. Cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế với mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm hoạ, tai nạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo có quyền đề nghị miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.”

3.2. Về miễn tiền chậm nộp:

– Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định: 

“Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.”

3.3. Về trường hợp được xóa nợ thuế:

– Tại Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì không có quy định xóa nợ thuế đối với trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn:

“1. Trường hợp được xoá nợ tiền thuế

a) Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tiền, tài sản để nộp tiền thuế.

b) Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền thuế.

c) Các khoản nợ tiền thuế không thuộc trường hợp nêu tại điểm a và b khoản 1 Điều này, đáp ứng đủ các điều kiện sau:

c.1) Khoản nợ tiền thuế đã quá 10 (mười) năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế;

c.2) Cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế”

Báo cáo các nội dung tại điểm 1, 2, 3 công văn này gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 7/11/2015.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO