Quy định về chính sách thuế liên quan đến lập Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ

29/03/2018 774 lượt xem    

Hướng dẫn Quy định về chính sách thuế liên quan đến lập Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ

(Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4404/TCT-CS ngày 23 tháng 10 năm 2015). Cụ thể như sau:

– Tại khoản 1, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

  1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

     Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối       tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ             quan thuế không cấp hóa đơn.”

– Tại khoản 6, Điều 4 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

  1. Chuyển quyền sử dụng đất.”

– Tại tiết 2k, điểm 2.2 và điểm 2.4 khoản 2, Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC hướng dẫn:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:…

k) Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào CP được trừ khi xác định TNCT.

Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới).

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:…

– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra”

– Tại Điều 168, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 quy định:

Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

2.Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng; cho thuê khi có Giấy chứng nhận và có đủ điều kiện quy định tại Điều 194 của Luật này.”

– Tại Khoản 2, Điều 170 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định nghĩa vụ chung của người sử dụng đất:

“2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

Trả lời công văn số 937/CT-TT&HT ngày 22/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Về đề nghị hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến lập Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trêntrường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ, gia đình cá nhân không kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng; nộp lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

Do đó doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (Theo quy định tại điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính). Đồng thời, không phải lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào. (Mẫu bảng kê theo mẫu 01/TNDN quy định tại điểm 2.4, khoản 2, Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC nêu trên.)

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO