Quy định về chính sách thuế khi bán TSĐB tiền vay

19/03/2018 547 lượt xem    

Ngày 6/8/2015, Cục thuế Thành phố Hà Nội có gửi công văn số 51458/CT-HTr yêu cầu Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về chính sách thuế khi bán tài sản bảo đảm tiền vay của Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về chính sách thuế khi bán TSĐB tiền vay theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4598/TCT-DNL ngày 05 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Căn cứ tại khoản 4 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc Hội quy định:

“4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài chính có hoạt động chính là cho thuê tài chính theo quy định của Luật này”.

– Căn cứ tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“… Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thể:

+ Tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

+ Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT.

Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định…”.

– Căn cứ tại khoản 2.1 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ đối với một số trường hợp quy định:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ …”

Căn cứ quy định nêu trên

Tổng cục Thuế thống nhất với phương án xử lý của Cục thuế Thành phố Hà Nội đối với trường hợp Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy là tổ chức tín dụng khi nhận tài sản bảo đảm là Tàu Cái Lân 4 của Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương để thu hồi nợ.

Đối với trường hợp Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy bán tài sản bảo đảm tiền vay là 4 sà lan và 1 tàu lai dắt cho Công ty TNHH Hà Hải theo đúng quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ nếu thực hiện sau ngày 01/01/2014 thì tài sản bảo đảm tiền vay này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy phải xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Hà Hải theo giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO