Nộp thuế GTGT đối với hoạt động thu phí Quốc lộ

03/02/2018 529 lượt xem    

Đối với đường quốc lộ, phải thuộc quy hoạch mạng lưới thu phí quốc lộ và có quyết định thành lập trạm thu phí của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Nộp thuế GTGT đối với hoạt động thu phí Quốc lộ theo Công văn Số: 2838/TCT-KK  ngày 24 tháng 6 năm 2016 V/v kê khai, nộp thuế GTGT.

– Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cua Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

+ Điểm c Khoản 1 Điều 11:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”.

+ Điểm đ Khoản 1 Điều 11:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”.

Công văn số 102/BOT.ĐD ngày 19/5/2016 và số 106/BOT.ĐD ngày 01/6/2016 của Công ty cổ phần BOT Đại Dương (Mã số thuế: 0105001025; Địa chỉ: Phòng 15.03 Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động thu phí Quốc lộ 18. V

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần BOT Đại Dương kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội đang thực hiện dự án duy nhất là dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông Bí – thành phố Hạ Long theo hình thức BOT; Công ty bổ sung thông tin Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh không được giao quản lý dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uống Bí – thành phố Hạ Long, các khoản chi phí đầu vào của Chi nhánh do Công ty trực tiếp ký hợp đồng, thanh toán với nhà cung cấp và kê khai cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh tại thành phố Hà Nội kể từ khi dự án bắt đầu thu phí

=> Thì hoạt động thu phí Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông Bí – thành phố Hạ Long được xác định là hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh: Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu phí chưa có thuế GTGT thu được tại tỉnh Quảng Ninh và tổng hợp kê khai bù trừ với nghĩa vụ thuế GTGT phát sinh ở trụ sở chính tại thành phố Hà Nội theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO