KHẤU TRỪ 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

14/06/2021 1124 lượt xem    

Công văn số 85112/CT-TTHT, ngày 22/9/2020
V/v khấu trừ 2% thuế GTGT

Trả lời công văn số 231/2020/VC12 ngày 24/07/2020 và công văn số 272/2020/CV12 ngày 030/09/2020 của Công ty CP xây dựng số 12 hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13; và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Các khoản thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA), Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

Các khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản không có hợp đồng kinh tế như:
 • Thanh toán cho các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện
 • Các khoản chi của ban quản lý dự án, chi giải phóng mặt bằng; chi đối với các dự án do dân tự làm,…
 • Các khoản thanh toán đối với các công trình xây dựng cơ bản thuộc các dự án ODA; mà chủ đầu tư không thực hiện mở tài khoản và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước
 • Các khoản thanh toán vốn của các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực an ninh; quốc phòng chi từ tài khoản tiền gửi tại KBNN mà KBNN không thực hiện kiểm soát chi
 • Các trường hợp người nộp thuế chứng minh đã nộp đầy đủ tiền thuế vào NSNN; thì không thuộc phạm vi khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn tại Điều này.
Chủ đầu tư có trách nhiệm
 • Lập các chứng từ thanh toán theo mẫu C2-02/NS “Giấy rút dự toán ngân sách”; hoặc mẫu C3-01/NS “Giấy rút vốn đầu tư”, hoặc mẫu số C4-02/NS “Ủy nhiệm chi chuyển khoản
 • Chuyển tiền điện tử” ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) (sau đây gọi là chứng từ thanh toán) gửi KBNN nơi mở tài khoản giao dịch để kiểm soát, thanh toán theo quy định hiện hành
 • Bổ sung thêm việc kê khai chi tiết tên, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý của đơn vị nhận thầu hoặc cơ quan quản lý thuế nơi phát sinh công trình (trường hợp nhà thầu có hoạt động xây dựng, lắp đặt khác tỉnh/thành phố với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính), Kho bạc nhà nước hạch toán khoản thu (là Kho bạc nhà nước ngang cấp với cơ quan thuế quản lý nhà thầu hoặc Kho bạc nhà nước nơi có công trình trong trường hợp nhà thầu có hoạt động xây dựng, lắp đặt khác địa bàn tỉnh/thành phố với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính) vào phần “nộp thuế” để Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng và hạch toán thu ngân sách nhà nước.
Sau khi KBNN thực hiện kiểm soát và phê duyệt các chứng từ thanh toán cho các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN,

Các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT, Kho bạc nhà nước thực hiện xác nhận trên chứng từ thanh toán, hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thuế GTGT đã khấu trừ và chuyển chứng từ cho cơ quan thuế quản lý theo thông tin về cơ quan quản lý thu ghi trên chứng từ.

Căn cứ vào hồ sơ chứng từ thanh toán được phê duyệt

Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán cho nhà thầu (bằng tổng số thanh toán trừ đi số thuế GTGT phải khấu trừ). Kho bạc nhà nước trả 02 liên chứng từ thanh toán cho chủ đầu tư để chủ đầu tư trả 01 liên cho nhà thầu, số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu. Chủ đầu tư thực hiện theo dõi việc giao nhận chứng từ thanh toán giữa chủ đầu tư với các đơn vị nhận thầu.

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế giá trị gia tăng các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào; thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh gửi KBNN để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh.

Riêng công trình phát sinh trong cùng tỉnh nhưng khác địa bàn huyện với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính hoặc công trình phát sinh trên nhiều huyện (công trình liên huyện) thì KBNN hạch toán thu ngân sách cho địa bàn nơi nhà thầu đóng trụ sở chính”.

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của:

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
 • Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
 • Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

Của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế quy định:

“8. Sửa đổi bổ sung khổ thứ 6, 7, 8, 9 khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế giá trị gia tăng các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào; thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối với các công trình liên tỉnh

Thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh gửi KBNN để khấu trừ thuế giá trị gia tăng và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh.

Đối với các công trình liên huyện

Nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được KBNN hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng với số phát sinh doanh thu công trình. Đối với các công trình liên huyện mà không xác định được chính xác doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng, trường hợp chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định.”

Căn cứ. Điều 151 Luật số Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định về điều khoản thi hành:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn; chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01/7/2022.
 2. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
  • Luật số 21/2012/QH13
  • Luật số 71/2014/QH13
  • Luật số 106/2016/QH 13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành
  • Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 152 của Luật này.
 3. Căn cứ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, Chính phủ quy định việc áp dụng quy định quản lý khoản thu về thuế của Luật này để quản lý thu đối với các khoản thu khác thuộc NSNN và quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết.”

Căn cứ các quy định trên

Trường hợp Công ty thực hiện thi công các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong cùng địa bàn thành phố Hà Nội nhưng khác quận, huyện so với trụ sở chính thì đây không phải hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh nên người nộp thuế không phải kê khai vào bảng kê 01-5/GTGT và chỉ tiêu [39] trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT. Khi KBNN nơi phát sinh công trình xây dựng khấu trừ 2% theo giá trị hạng mục xây lắp hoàn thành được chủ đầu tư phê duyệt trước khi thanh toán cho Công ty thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

Từ ngày 01/07/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội có hiệu lực thi hành thì Công ty thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Cục thuế TP. Hà Nội sẽ đăng tải nội dung trên trang web http://hanoi.gdt.gov.vn hướng dẫn người nộp thuế khi các văn bản được ban hành.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 7 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời để Công ty CP xây dựng số 12 được biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO