Hướng dẫn về thuế GTGT với phí phát hành chứng chỉ quỹ mở

23/03/2018 601 lượt xem    

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam có phải chịu thuế GTGT đối với phí phát hành chứng chỉ quỹ mở khi Công ty chào bán Chứng chỉ Quỹ ra bên ngoài hoặc phí mua lại Chứng chỉ Quỹ khi các nhà đầu tư bán lại cho Công ty theo quy định của pháp luật? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề trên. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 416/TCT-CS, ngày 03/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Chứng khoán hợp nhất số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 thì:

“4. Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phân vốn góp của quỹ đại chúng”;

Căn cứ quy định tại TT 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của BTC; hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;

Căn cứ quy định tại Khoản 8.c Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC; hướng dẫn thi hành về thuế GTGT thì:

“c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn đâu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 141112/CV-MAMV ngày 12/11/2014 của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam về thuế GTGT đối với phí phát hành chứng chỉ quỹ mở. Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam được biết:

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam phát hành Chứng chỉ Quỹ dạng mở bán cho các nhà đầu tư thì khoản phí phát hành khi Công ty chào bán Chứng chỉ Quỹ ra bên ngoài hoặc phí mua lại Chứng chỉ Quỹ khi các nhà đầu tư bán lại cho Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO